Evgenii Legotckoi
Evgenii Legotckoi25 листопада 2015 р. 19:17

Qt/C++ - Урок 029. Зображення в базі даних в Qt – Збереження та завантаження

Зображення у базі даних може бути збережено у форматі BLOB (англ. Binary Large Object - двійковий великий об'єкт), тобто у форматі масиву двійкових даних. Формат BLOB також підходить для збереження аудіо та відео даних у базах даних.

Розглянемо збереження та відновлення зображення з бази даних на прикладі наступного додатку, в якому скріншот з екрана комп'ютера буде зберігатися в базі даних і виводитися в спеціальний QLabel , коли відповідний запис буде обраний QTableView , який відображатиме всі записи про зображення, що зберігаються у базі даних.

Таким чином, маємо таблицю в базі даних з наступними полями:

 • id (INTEGER) - ідентифікатор запису;
 • Name (VARCHAR(255)) - назва файлу, що зберігається в базі даних;
 • Pic (BLOB) - поле для зберігання зображень у базі даних.

Якщо не вдаватися докладно в урок, то найцінніша інформація на цю тему в кінці файлу mainwindow.cpp у наступних методах:

 • MainWindow::on_screenButton_clicked()
 • MainWindow::slotCurrentPic(індекс QModelIndex)

Структура проекта

 • PicDataBase .pro - профайл проекту;
 • database.h - заголовний файл беззмінного класу обгортки для роботи з базою даних;
 • database.cpp - файл вихідних кодів класу-обгортки для роботи з базою даних;
 • mainwindow.h - заголовний файл основного вікна програми;
 • mainwindow.cpp -файл вихідних кодів основного вікна програми;
 • mainwindow.ui - форма головного вікна програми;
 • main.cpp - основний файл вихідних кодів програми.

mainwindow.ui

У дизайнері накидаємо наступну форму вікна програми.

PicDataBase.pro

У профайлі програми обов'язково підключаємо модуль sql для роботи з базами даних.

main.cpp

Файл створено за замовчуванням і не змінюється.

база даних.h

Для роботи з базою даних використовую звичний клас-обертку DataBase .

УВАГА!!! - файл бази даних створюється в папці C:/example , тому або виправте метод DataBase::connectToDataBase() або створіть папку example на диску C .

#ifndef DATABASE_H
#define DATABASE_H

#include <QObject>
#include <QSql>
#include <QSqlQuery>
#include <QSqlError>
#include <QSqlDatabase>
#include <QFile>
#include <QDate>
#include <QDebug>

/* Директивы имен таблицы, полей таблицы и базы данных */
#define DATABASE_HOSTNAME  "ScreenDataBase"
#define DATABASE_NAME    "Screen.db"

#define TABLE          "ScreenTable"    // Название таблицы
#define TABLE_NAME       "Name"       // Вторая колонка
#define TABLE_PIC        "Pic"        // Третья колонка

// Первая колонка содержит Autoincrement ID

class DataBase : public QObject
{
  Q_OBJECT
public:
  explicit DataBase(QObject *parent = 0);
  ~DataBase();
  /* Методы для непосредственной работы с классом
   * Подключение к базе данных и вставка записей в таблицу
   * */
  void connectToDataBase();

private:
  // Сам объект базы данных, с которым будет производиться работа
  QSqlDatabase  db;

private:
  /* Внутренние методы для работы с базой данных
   * */
  bool openDataBase();    // Открытие базы данных
  bool restoreDataBase();   // Восстановление базы данных
  void closeDataBase();    // Закрытие базы данных
  bool createTable();     // Создание таблицы в базе данных

public slots:
  bool insertIntoTable(const QVariantList &data);   // Добавление записей в таблицу
  bool insertIntoTable(const QString &name, const QByteArray &pic);
};

#endif // DATABASE_H

database.cpp

#include "database.h"

DataBase::DataBase(QObject *parent) : QObject(parent)
{

}

DataBase::~DataBase()
{

}

/* Методы для подключения к базе данных
 * */
void DataBase::connectToDataBase()
{
  /* Перед подключением к базе данных производим проверку на её существование.
   * В зависимости от результата производим открытие базы данных или её восстановление
   * */
  if(!QFile("C:/example/" DATABASE_NAME).exists()){
    this->restoreDataBase();
  } else {
    this->openDataBase();
  }
}

/* Методы восстановления базы данных
 * */
bool DataBase::restoreDataBase()
{
  // Если база данных открылась ...
  if(this->openDataBase()){
    // Производим восстановление базы данных
    return (this->createTable()) ? true : false;
  } else {
    qDebug() << "Не удалось восстановить базу данных";
    return false;
  }
  return false;
}

/* Метод для открытия базы данных
 * */
bool DataBase::openDataBase()
{
  /* База данных открывается по заданному пути
   * и имени базы данных, если она существует
   * */
  db = QSqlDatabase::addDatabase("QSQLITE");
  db.setHostName(DATABASE_HOSTNAME);
  db.setDatabaseName("C:/example/" DATABASE_NAME);
  if(db.open()){
    return true;
  } else {
    return false;
  }
}

/* Методы закрытия базы данных
 * */
void DataBase::closeDataBase()
{
  db.close();
}

/* Метод для создания таблицы в базе данных
 * */
bool DataBase::createTable()
{
  /* В данном случае используется формирование сырого SQL-запроса
   * с последующим его выполнением.
   * */
  QSqlQuery query;
  if(!query.exec( "CREATE TABLE " TABLE " ("
              "id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "
              TABLE_NAME   " VARCHAR(255)  NOT NULL,"
              TABLE_PIC   " BLOB      NOT NULL"
            " )"
          )){
    qDebug() << "DataBase: error of create " << TABLE;
    qDebug() << query.lastError().text();
    return false;
  } else {
    return true;
  }
  return false;
}

/* Метод для вставки записи в базу данных
 * */
bool DataBase::insertIntoTable(const QVariantList &data)
{
  /* Запрос SQL формируется из QVariantList,
   * в который передаются данные для вставки в таблицу.
   * */
  QSqlQuery query;
  /* В начале SQL запрос формируется с ключами,
   * которые потом связываются методом bindValue
   * для подстановки данных из QVariantList
   * */
  query.prepare("INSERT INTO " TABLE " ( " TABLE_NAME ", "
                       TABLE_PIC " ) "
         "VALUES (:Name, :Pic)");
  query.bindValue(":Name",    data[0].toString());
  query.bindValue(":Pic",     data[1].toByteArray());

  // После чего выполняется запросом методом exec()
  if(!query.exec()){
    qDebug() << "error insert into " << TABLE;
    qDebug() << query.lastError().text();
    return false;
  } else {
    return true;
  }
  return false;
}

/* Второй метод для вставки записи в базу данных
 * */
bool DataBase::insertIntoTable(const QString &name, const QByteArray &pic)
{
  QVariantList data;
  data.append(name);
  data.append(pic);

  if(insertIntoTable(data))
    return true;
  else
    return false;
}

mainwindow.h

Крім звичних об'єктів DataBase та QSqlTableModel , а також методів налаштування моделі та уявлення, які використовувалися в попередніх статтях по QSqlRelationalTableModel і QSqlQueryModel , в даному файлі присутні слоти для обробки натискання по кнопці та кліку по запису в таблиці.

Перший слот виконує створення скріншота екрану та додавання його до бази даних, а другий слот відновлює зображення з бази даних, беручи його з об'єкта QSqlTableModel у QTableView та поміщаючи його у QLabel у головному вікні програми .

#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H

#include <QMainWindow>
#include <QSqlTableModel>
#include <QModelIndex>

#include "database.h"

namespace Ui {
class MainWindow;
}

class MainWindow : public QMainWindow
{
  Q_OBJECT

public:
  explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
  ~MainWindow();

private slots:
  // Слот для записи скриншота в базу данных
  void on_screenButton_clicked();
  // Слот для получения изображения из базы данных
  void slotCurrentPic(QModelIndex index);

private:
  Ui::MainWindow *ui;
  /* В проекте используются объекты для взаимодействия с информацией в базе данных
   * и моделью представления таблицы базы данных
   * */
  DataBase    *db;
  QSqlTableModel *model;

private:
  /* Также присутствуют два метода, которые формируют модель
   * и внешний вид TableView
   * */
  void setupModel(const QString &tableName, const QStringList &headers);
  void createUI();
};

#endif // MAINWINDOW_H

mainwindow.cpp

Вся головна робота з базою даних та зображенням проводиться у наступних методах:

 • MainWindow::on_screenButton_clicked()
 • MainWindow::slotCurrentPic(індекс QModelIndex)
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"

#include <QApplication>
#include <QBuffer>
#include <QScreen>

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
  QMainWindow(parent),
  ui(new Ui::MainWindow)
{
  ui->setupUi(this);

  db = new DataBase();
  db->connectToDataBase();

  this->setupModel(TABLE,
           QStringList() << trUtf8("id")
                  << trUtf8("Имя изображения")
                  << trUtf8("изображение")
           );

  this->createUI();
}

MainWindow::~MainWindow()
{
  delete ui;
}

/* Метод для инициализации модеи представления данных
 * */
void MainWindow::setupModel(const QString &tableName, const QStringList &headers)
{
  /* Производим инициализацию модели представления данных
   * с установкой имени таблицы в базе данных, по которому
   * будет производится обращение в таблице
   * */
  model = new QSqlTableModel(this);
  model->setTable(tableName);

  /* Устанавливаем названия колонок в таблице с сортировкой данных
   * */
  for(int i = 0, j = 0; i < model->columnCount(); i++, j++){
    model->setHeaderData(i,Qt::Horizontal,headers[j]);
  }
}

void MainWindow::createUI()
{
  ui->tableView->setModel(model);   // Устанавливаем модель на TableView
  ui->tableView->setColumnHidden(0, true);  // Скрываем колонку с id записей
  ui->tableView->setColumnHidden(2, true);  // Скрываем колонку с изображением
  // Разрешаем выделение строк
  ui->tableView->setSelectionBehavior(QAbstractItemView::SelectRows);
  // Устанавливаем режим выделения лишь одной строки в таблице
  ui->tableView->setSelectionMode(QAbstractItemView::SingleSelection);
  // Устанавливаем размер колонок по содержимому
  ui->tableView->resizeColumnsToContents();
  ui->tableView->setEditTriggers(QAbstractItemView::NoEditTriggers); // Запрещаем редактирование
  ui->tableView->horizontalHeader()->setStretchLastSection(true);   // Растягиваем последнюю колонку по всему tableView

  /* Подключаем сигнал об изменении выбора текущей строки в таблицу
   * к СЛОТу для установки изображения в picLabel
   * */
  connect(ui->tableView->selectionModel(), SIGNAL(currentRowChanged(QModelIndex,QModelIndex)),
      this, SLOT(slotCurrentPic(QModelIndex)));

  model->select(); // Делаем выборку данных из таблицы
}

void MainWindow::on_screenButton_clicked()
{
  /* Делаем скриншот экрана и сохраняем его в объект QByteArray,
   * для этого ...
   * */
  QScreen *screen = QApplication::primaryScreen();  // Берём объект экрана
  QPixmap inPixmap = screen->grabWindow( 0 );     // Сохраняем его в изображение объекта QPixmap
  QByteArray inByteArray;               // Создаём объект QByteArray для сохранения изображения
  QBuffer inBuffer( &inByteArray );          // Сохранение изображения производим через буффер
  inBuffer.open( QIODevice::WriteOnly );       // Открываем буффер
  inPixmap.save( &inBuffer, "PNG" );         // Записываем inPixmap в inByteArray

  // Записываем скриншот в базу данных
  db->insertIntoTable(QDateTime::currentDateTime().toString("dd.MM.yyyy_hh:mm:ss.png"), inByteArray);

  // Делаем выборку таблицы из Базы Данных
  model->select();
}

void MainWindow::slotCurrentPic(QModelIndex index)
{
  QPixmap outPixmap = QPixmap(); // Создаём QPixmap, который будет помещаться в picLabel
  /* Забираем данные об изображении из таблицы в качестве QByteArray
   * и помещаем их в QPixmap
   * */
  outPixmap.loadFromData(model->data(model->index(index.row(), 2)).toByteArray());
  // Устанавливаем изображение в picLabel
  ui->picLabel->setPixmap(outPixmap.scaled(400,300));
}

Підсумок

В результаті отримуємо програму, яка дозволяє зберігати скріншоти екрана в базі даних і відновлювати це зображення, відображаючи його в QLabel вікна програми. Також коментарі щодо роботи програми Ви можете почути у відеоуроці.

Відеоурок

Рекомендуємо хостинг TIMEWEB
Рекомендуємо хостинг TIMEWEB
Стабільний хостинг, на якому розміщується соціальна мережа EVILEG. Для проектів на Django радимо VDS хостинг.

Вам це подобається? Поділіться в соціальних мережах!

t
 • 21 травня 2017 р. 03:46

Здравствуйте, при сборке выдаёт две такие ошибки C:\untitled1\mainwindow.cpp:99: ошибка: C2039: picLabel: ­Ґ пў«пҐвбп з«Ґ­®¬ "Ui::MainWindow" C:\untitled1\mainwindow.cpp:99: ошибка: C2227: ўла ¦Ґ­ЁҐ б«Ґў  ®в "->setPixmap" ¤®«¦­® гЄ §лў вм ­  вЁЇ Є« бб , бвагЄвгал Ё«Ё ®ЎкҐ¤Ё­Ґ­Ёп «ЁЎ® ­  г­ЁўҐаб «м­л© вЁЇ Как это исправить, помогите пожалуйста

t
 • 21 травня 2017 р. 03:53

И ещё не могли бы подсказать что нужно изменить в коде чтобы по нажатию на кнопку в БД загружался не скриншот, а выбранные и уже существующие изображения?
Заранее спасибо!

Evgenii Legotckoi
 • 21 травня 2017 р. 09:54

Интерфейс приложения сделать через графический дизайнер так, как сделано в данной статье. Убедиться, что существует QLabel в интерфейсе, с таким же названием, как в этой статье.

Evgenii Legotckoi
 • 21 травня 2017 р. 09:57

Создать QPixmap из файла, указав путь к файлу.

QPixmap pixmap("/path/to/file.png");
t
 • 21 травня 2017 р. 16:46

Спасибо большое! Но если я правильно понял, то для каждого файла нужно будет описывать каждый раз путь? А можно сделать как-то так чтобы можно было выбирать их?

Evgenii Legotckoi
 • 21 травня 2017 р. 22:34

Используйте QFileDialog класс. У него есть статические методы, которые позволяют открыть диалог, в котором можно выбрать либо один файл, либо несколько файлов.

Например, чтобы забрать имя одного файла:

QString fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this, tr("Open File"),
                        "/home",
                        tr("Images (*.png *.xpm *.jpg)"));

Или нескольких файлов:

QStringList files = QFileDialog::getOpenFileNames(
            this,
            "Select one or more files to open",
            "/home",
            "Images (*.png *.xpm *.jpg)");

Ну и закидываете это всё в QPixmap, ну а дальше уже как по накатанной.

t
 • 22 травня 2017 р. 04:33
QString fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this, tr("Open File"), "/home", tr("Images (*.png *.xpm *.jpg)")); 
QPixmap inixmap = fileName; // Сохраняем его в изображение объекта QPixmap; 
QByteArray inByteArray; // Создаём объект QByteArray для сохранения изображения QBuffer 
inBuffer( &inByteArray ); 
inBuffer.open( QIODevice::WriteOnly ); // Открываем буффер 
inixmap.save( &inBuffer, "*.png *.xpm *.jpg" ); 
db->insertIntoTable(QDateTime::currentDateTime().toString("DSC02442.png"), inByteArray); 
model->select();

Так не верно?

Evgenii Legotckoi
 • 23 травня 2017 р. 12:19

Нет. не верно. Ошибка вот в этой строке:

QPixmap inixmap = fileName; // Сохраняем его в изображение объекта QPixmap; 

Выше я показывал, как что нужно путь передавать в качестве аргумента

QPixmap pixmap("/path/to/file.png");

То есть

QPixmap inixmap(fileName);
F
 • 22 січня 2018 р. 01:29

Здравствуйте, также реализовывал приложение и понадобилось сохранить картинку. Но я брал напрямую через буфер

QPixmap pix(clipboard->pixmap());

      QBuffer inBuffer( &picture);
      inBuffer.open( QIODevice::WriteOnly );
      pix.save( &inBuffer, "PNG" );

Picture имеет тип QByteArray как и у Вас. При проверке наличии данных через консоль
qDebug() << "Здесь картинка из буфера:" << picture;
Содержимое отображается


Но при вставке данных в таблицу возникает ошибка

QSqlError("1", "Unable to execute statement", "unrecognized token: \"\u001A\"")


qDebug() << "That's pictire in binary code" <<picture;
str = "Insert into commands_" + profile_name +" (name, seq, pic) values (" + name + "," + content + ", " +picture+" );";
qDebug() << str;
if (query.exec(str))
{
qDebug() << "OK";
}

В таблице создано 1 поле для картинки qr = "CREATE TABLE commands_" +p[1] + " (name text NOT NULL, seq text NOT NULL, pic BLOB NOT NULL);";
F
 • 22 січня 2018 р. 01:31

также вот вывод  текста самого запроса

"Insert into commands_one (name, seq, pic) values ('bnbvn','\n1. bvnb\n2. bvnb', �PNG\r\n\u001A\n );"

F
 • 22 січня 2018 р. 01:32

Перед этим приложение работало отлично, ошибка связана именно с добавлением данного поля

Evgenii Legotckoi
 • 22 січня 2018 р. 02:42

Добрый день!
Подготовьте изображение к вставке в базу данных через bind, как сделано в методе insertIntoTable, в данном примере.
Больше похоже на то, что вылетает неожиданный символа при попытке вставки в базу данных, bind может нивелировать эту проблему.

s
 • 22 лютого 2018 р. 22:42

Hi, could you please show how to delete file from image Blob?  also if the same image exist in Blob then don't over write..

Evgenii Legotckoi
 • 23 лютого 2018 р. 04:22

Hello.

You can use QSqlQuery for delete record with blob image. But you need know id of this record.

For example
bool DataBase::removeRecord(const int id)
{
  QSqlQuery query;
  query.prepare("DELETE FROM " TABLE " WHERE id= :ID ;");
  query.bindValue(":ID", id);
  if(!query.exec()){
    qDebug() << "error delete row " << TABLE;
    qDebug() << query.lastError().text();
    return false;
  } else {
    return true;
  }
  return false;
}
For check of existing row you can use select sql request in QSqlQuery
s
 • 26 лютого 2018 р. 06:55

thanks, but Id should be the same the one as i select the image in tree view.

Evgenii Legotckoi
 • 26 лютого 2018 р. 13:13

Yes. But, if you use QSqlTableModel for TreeView, that you have id of image, I think. Or You should create hidden column with Id of image.

s
 • 26 лютого 2018 р. 15:42

Thanks, It would be really kool, if you fix the code, i am trying but as i am new i dont understand.

my problem is:  i want to delete the selected image from tree view.  and second problem is, i want to add an image, if that image is already exists. it should not shows into data base also not appear into tree view .. here are the files https://drive.google.com/file/d/1z7GG48GYkk4A3lsDKF9P6OqxHQ5ye_Fb/view
Evgenii Legotckoi
 • 26 лютого 2018 р. 16:08

I will see to these sources, but i have a little free time during the week usually. I will not promise anything.

s
 • 26 лютого 2018 р. 18:09

Thanks, i will be very glad :)  no problem take your time.

s
 • 02 березня 2018 р. 19:29

Hello Evileg if you could please make it in this weekend, i would be very glad :)

Evgenii Legotckoi
 • 03 березня 2018 р. 17:45

You have model for Picture List and you use id in first column. It means, you can use this model for getting ID of this picture.

model->data(model->index(selectedRow, 0)).toInt();
You need just to get this selectedRow , when you click in the table, this table can to invoke signal clicked(const QModelIndex & index ). You can get row from index. Via index.row()
s
 • 05 березня 2018 р. 18:02

Thanks for the help, but i still dont get that. i tried to complie it but i got errors. i want to share you my project file once again. here is my Email: soz7557@thi.de due to  privacy if you please send me msg i will send you the files on email. Thanks

s
 • 05 березня 2018 р. 20:39

Here i upload my code : https://stackoverflow.com/questions/49112880/qtableview-delete-selected-file-from-sql-database

Evgenii Legotckoi
 • 06 березня 2018 р. 02:55

1) You need create variable for storing of ID in MainWindow

int m_selectedId {0};
2) store this variable
void MainWindow::slotCurrentPic(QModelIndex index)
{
  m_selectedId = model->data(model->index(index.row(), 0)).toInt();
}

3) Delete ID
void MainWindow::on_Delete_Button_clicked(QModelIndex index)
{
  db->removeRecord(id);
}

And please, ask your next questions on the forum
s
 • 06 березня 2018 р. 14:56

Thanks but Now i have an error again id is not decleared parameter

s
 • 07 березня 2018 р. 15:58

My question is now, i am able to delete the images, but my Table view is not updating untill if dont do other function in my Gui

void MainWindow::on_Delete_Button_clicked()
{ 

QMessageBox::StandardButton reply;
   reply = QMessageBox::question(this, "Delete", "Do you really want to delete?",
                  QMessageBox::Yes|QMessageBox::No);
   if (reply == QMessageBox::Yes) {
    qDebug() << "Yes was clicked";
    QSqlRecord record;
      int i = ui->tableView->currentIndex().row(); 
      record = model->record(i);
      db->removeRecord(record.value("id").toInt(false));
      ui->tableView->reset();
    }
  else {
    qDebug() << "Yes was *not* clicked";

 }
}

 

Evgenii Legotckoi
 • 07 березня 2018 р. 17:03

I think, you should to select one more your model.

model->select();
s
 • 20 березня 2018 р. 15:42

Hello EVILEG,  i am having new problem. with data base,  please help to solve this issue


Data Base error

QSqlDatabasePrivate::database: unable to open database: " out of memory Error opening database "

Path work directory: "AIC_tool_DB/"

QFSFileEngine::open: No file name specified

QSqlQuery::prepare: database not open

error insert info ScreenTable

"No query Unable to fetch row"

Evgenii Legotckoi
 • 21 березня 2018 р. 03:00

Hello!

It can be anything. In fact, you missed rightly path to your database, I think.
s
 • 12 квітня 2018 р. 14:57

Hello Evileg,  i hope you are doing great.  i want to add a Search function in this data base.  i have a Lind Edit. and i want to write  22.01.2018_18:00 and it shows me that picture.   please help how will the code for that

s
 • 06 жовтня 2019 р. 21:27
 • (відредаговано)

Добрый день Евгений. Спасибо за пример, все понятно. Попытался сделать по аналогии сохранение в базе MySQL заготовок отчетов excel, но MySQL ругается на нарушение в строке запроса. Я подозреваю, что видимо я не правильно читаю файл отчета. Я его читаю в масиив QByteArray и уже его пытаюсь передать через bindValue. Если не трудно ткните куда посмотреть реализацию. (Делал такое на VC++ 6.0, там работает без проблем, но хочу перейти на QT).
Update.
Мистика какая-то, решил перепроверить еще раз все работает (в замешательстве если честно), вот код:

QString m_file_name = QFileDialog::getOpenFileName(this, "Open file...", ".", "*.*");

  QFile qfile(m_file_name);

  QByteArray inByte;

  QBuffer inBuffer(&inByte);

  if(qfile.open(QIODevice::ReadOnly)){

    inByte = qfile.readAll();

    QVariant data(inByte);

    QString m_sql = "INSERT INTO file_data (file_data) VALUES(:data)";

    QSqlQuery query;

    query.prepare(m_sql);

    query.bindValue(":data", data);

    if(!query.exec()){
      QMessageBox::warning(nullptr, "error", query.lastError().text());
    }

    qfile.close();
  }  
Evgenii Legotckoi
 • 06 жовтня 2019 р. 23:44

Может база не открылась в прошлый раз. Либо пересобрали проект. хз, если честно ))

Коментарі

Only authorized users can post comments.
Please, Log in or Sign up
Lz

C++ - Тест 004. Указатели, Массивы и Циклы

 • Результат:70бали,
 • Рейтинг балів1
РК

Qt - Тест 001. Сигналы и слоты

 • Результат:84бали,
 • Рейтинг балів4
ВМ

C++ - Тест 001. Первая программа и типы данных

 • Результат:80бали,
 • Рейтинг балів4
Останні коментарі
k
kmssr08 лютого 2024 р. 15:43
Qt Linux - Урок 001. Автозапуск програми Qt під Linux как сделать автозапуск для флэтпака, который не даёт создавать файлы в ~/.config - вот это вопрос ))
АК
Анатолий Кононенко04 лютого 2024 р. 22:50
Qt WinAPI - Урок 007. Робота з ICMP Ping в Qt Без строки #include <QRegularExpressionValidator> в заголовочном файле не работает валидатор.
EVA
EVA25 грудня 2023 р. 07:30
Boost - статичне зв&#39;язування в проекті CMake під Windows Ошибка LNK1104 часто возникает, когда компоновщик не может найти или открыть файл библиотеки. В вашем случае, это файл libboost_locale-vc142-mt-gd-x64-1_74.lib из библиотеки Boost для C+…
J
JonnyJo25 грудня 2023 р. 05:38
Boost - статичне зв&#39;язування в проекті CMake під Windows Сделал всё по-как у вас, но выдаёт ошибку [build] LINK : fatal error LNK1104: не удается открыть файл "libboost_locale-vc142-mt-gd-x64-1_74.lib" Хоть убей, не могу понять в чём дел…
G
Gvozdik18 грудня 2023 р. 18:01
Qt/C++ - Урок 056. Підключення бібліотеки Boost в Qt для компіляторів MinGW і MSVC Для решения твой проблемы добавь в файл .pro строчку "LIBS += -lws2_32" она решит проблему , лично мне помогло.
Тепер обговоріть на форумі
NSProject
NSProject23 червня 2024 р. 10:48
добавить qlineseries в функции А куда собстаенно делся Евгений раз на сайте такой бордак творится?
BlinCT
BlinCT05 травня 2024 р. 02:46
Написать свой GraphsView Всем привет. В Qt есть давольно старый обьект дял работы с графиками ChartsView и есть в 6.7 новый но очень сырой и со слабым функционалом GraphsView. По этой причине я хочу написать х…
Evgenii Legotckoi
Evgenii Legotckoi02 травня 2024 р. 11:07
Мобильное приложение на C++Qt и бэкенд к нему на Django Rest Framework Добрый день. По моему мнению - да, но то, что будет касаться вызовов к функционалу Андроида, может создать огромные трудности.
IscanderChe
IscanderChe30 квітня 2024 р. 01:22
Во Flask рендер шаблона не передаётся в браузер Доброе утро! Имеется вот такой шаблон: <!doctype html><html> <head> <title>{{ title }}</title> <link rel="stylesheet" href="{{ url_…
G
Gar22 квітня 2024 р. 02:46
Clipboard Как скопировать окно целиком в clipb?

Слідкуйте за нами в соціальних мережах