Evgenii Legotckoi
Evgenii Legotckoi15 серпня 2015 р. 12:31

Qt/C++ - Урок 005. QSqlRelationalTableModel - Робота з реляційними таблицями

У Qt для представлення таблиць поля, пов'язаних зовнішніми ключами з іншими таблицями бази даних, може застосовуватися QSqlRelationalTableModel , яка є більш просунутим варіантом класу QSqlTableModel , який був розглянутий у попередній статті .

Даний клас дозволяє встановлювати зв'язки між таблицями і підміняти у поданні значення таблиці, що формується значеннями з зв'язкових таблиць.

У статті розглядається варіант із двох таблиць. В одній з таблиць міститься інформація про пристрої (Ім'я хоста та IP адреса), а в другій таблиці ID цих пристроїв, за якими в другій таблиці будуть підставлятися Ім'я хоста та IP адреса відповідно до пристроїв.

Структура проекту для QSqlRelationalTableModel

Структура проекту Проект для цього уроку є доопрацьованою версією попередньої статті та залишається незмінною.


mainwindow.ui

При створенні форми додається додаткова таблиця, в якій будуть вказані пристрої. Назви таблиць такі:

 • tableView
 • tableViewDevice

DataBase.pro

Цей файл залишається незмінним, як і попередній статті.

main.cpp

Файл використовується у проекті, створений за замовчуванням.

#include "mainwindow.h"
#include <QApplication>

int main(int argc, char *argv[])
{
  QApplication a(argc, argv);
  MainWindow w;
  w.show();

  return a.exec();
}

mainwindow.h

Замість бібліотеки QSqlTableModel підключається бібліотека QSqlRelationalTableModel. А також додається додатковий метод, який відповідає за ініціалізацію моделі представлення таблиці пристроїв.

#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H

#include <QMainWindow>
#include <QSqlRelationalTableModel>
#include <QSqlRelationalDelegate>
#include <QSqlRelation>

/* Подлючаем заголовчный файл для работы с базой данных */
#include "database.h"

namespace Ui {
class MainWindow;
}

class MainWindow : public QMainWindow
{
  Q_OBJECT

public:
  explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
  ~MainWindow();

private:
  Ui::MainWindow *ui;
  /* В проекте используются объекты для работы с базой данных
   * и моделью представления таблицы базы данных
   * */
  DataBase          *db;
  QSqlRelationalTableModel  *modelMain;
  QSqlRelationalTableModel  *modelDevice;

private:
  /* Также присутствуют два метода, которые формируют модель
   * и внешний вид TableView
   * */
  void setupMainModel(const QString &tableName, const QStringList &headers);
  void setupDeviceModel(const QString &tableName, const QStringList &headers);
  void createUI();
};

#endif // MAINWINDOW_H

mainwindow.cpp

В основному вихідному файлі ініціалізуємо моделі представлення даних та зовнішній вигляд головного вікна програми. У методі з ініціалізації основної таблиці будуть встановлені зв'язки, якими вибиратимуться дані з таблиці пристроїв.

При запуску програми в базу даних вноситься три пристрої, а потім 9 записів з випадковим призначенням ID пристроїв від 1 до 3. При першому запуску програми створюється база даних і в порожню таблицю пристроїв вносяться пристрої з ID від одного до трьох. При другому запуску ID вже буде відмінним від 1, 2 або 3. але оскільки це навчальний приклад, то обмежимося одним першим запуском програми.

#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
  QMainWindow(parent),
  ui(new Ui::MainWindow)
{
  ui->setupUi(this);

  /* Первым делом необходимо создать объект для работы с базой данных
   * и инициализировать подключение к базе данных
   * */
  db = new DataBase();
  db->connectToDataBase();

  /* После чего производим наполнение таблицы базы данных
   * контентом, который будет отображаться в tableView и tableViewDevice
   * */
  for(int i = 1; i < 4; i++){
    QVariantList data;
    data.append("Device " + QString::number(i));
    data.append("192.168.0." + QString::number(i));
    db->inserIntoDeviceTable(data);
  }

  for(int i = 0; i < 10; i++){
    QVariantList data;
    QString random = QString::number(qrand() % ((4 + 1) - 1) + 1);
    data.append(QDate::currentDate());
    data.append(QTime::currentTime());
    data.append(random);
    data.append(random);
    db->inserIntoMainTable(data);
  }

  /* Инициализируем модели для представления данных
   * с заданием названий колонок
   * */
  this->setupMainModel(TABLE,
           QStringList() << trUtf8("id")
                  << trUtf8("Дата")
                  << trUtf8("Время")
                  << trUtf8("Имя хоста")
                  << trUtf8("IP адрес")
        );

  this->setupDeviceModel(DEVICE,
           QStringList() << trUtf8("id")
                  << trUtf8("Имя хоста")
                  << trUtf8("IP адрес")
        );
  /* Инициализируем внешний вид таблицы с данными
   * */
  this->createUI();
}

MainWindow::~MainWindow()
{
  delete ui;
}

/* Метод для инициализации модели представления данных
 * */
void MainWindow::setupMainModel(const QString &tableName, const QStringList &headers)
{
  /* Производим инициализацию модели представления данных
   * с установкой имени таблицы в базе данных, по которому
   * будет производится обращение в таблице
   * */
  modelMain = new QSqlRelationalTableModel(this);
  modelMain->setTable(tableName);
  /* Устанавливаем связи с таблицей устройств, по которым будет производится
   * подстановка данных
   * В метода setRelation указывается номер колонки, в которой будет
   * производится подстановка, а также с помощью класса
   * QSqlRelation указывается имя таблицы,
   * параметр, по которому будет произведена выборка строки
   * и колонка, из которой будут взяты данные
   * */
  modelMain->setRelation(3, QSqlRelation(DEVICE, "id", DEVICE_HOSTNAME));
  modelMain->setRelation(4, QSqlRelation(DEVICE, "id", DEVICE_IP));

  /* Устанавливаем названия колонок в таблице с сортировкой данных
   * */
  for(int i = 0, j = 0; i < modelMain->columnCount(); i++, j++){
    modelMain->setHeaderData(i,Qt::Horizontal,headers[j]);
  }
  // Устанавливаем сортировку по возрастанию данных по нулевой колонке
  modelMain->setSort(0,Qt::AscendingOrder);
  modelMain->select(); // Делаем выборку данных из таблицы
}

void MainWindow::setupDeviceModel(const QString &tableName, const QStringList &headers)
{
  /* Производим инициализацию модели представления данных
   * с установкой имени таблицы в базе данных, по которому
   * будет производится обращение в таблице
   * */
  modelDevice = new QSqlRelationalTableModel(this);
  modelDevice->setTable(tableName);

  /* Устанавливаем названия колонок в таблице с сортировкой данных
   * */
  for(int i = 0, j = 0; i < modelDevice->columnCount(); i++, j++){
    modelDevice->setHeaderData(i,Qt::Horizontal,headers[j]);
  }
  // Устанавливаем сортировку по возрастанию данных по нулевой колонке
  modelDevice->setSort(0,Qt::AscendingOrder);
  modelDevice->select(); // Делаем выборку данных из таблицы
}

void MainWindow::createUI()
{
  ui->tableView->setModel(modelMain);   // Устанавливаем модель на TableView
  ui->tableView->setColumnHidden(0, true);  // Скрываем колонку с id записей
  // Разрешаем выделение строк
  ui->tableView->setSelectionBehavior(QAbstractItemView::SelectRows);
  // Устанавливаем режим выделения лишь одно строки в таблице
  ui->tableView->setSelectionMode(QAbstractItemView::SingleSelection);
  // Устанавливаем размер колонок по содержимому
  ui->tableView->resizeColumnsToContents();
  ui->tableView->setItemDelegate(new QSqlRelationalDelegate(ui->tableView));
  ui->tableView->setEditTriggers(QAbstractItemView::NoEditTriggers);
  ui->tableView->horizontalHeader()->setStretchLastSection(true);

  modelMain->select(); // Делаем выборку данных из таблицы

  ui->tableViewDevice->setModel(modelDevice);   // Устанавливаем модель на TableView
  ui->tableViewDevice->setColumnHidden(0, true);  // Скрываем колонку с id записей
  // Разрешаем выделение строк
  ui->tableViewDevice->setSelectionBehavior(QAbstractItemView::SelectRows);
  // Устанавливаем режим выделения лишь одно строки в таблице
  ui->tableViewDevice->setSelectionMode(QAbstractItemView::SingleSelection);
  // Устанавливаем размер колонок по содержимому
  ui->tableViewDevice->resizeColumnsToContents();
  ui->tableViewDevice->setItemDelegate(new QSqlRelationalDelegate(ui->tableViewDevice));
  ui->tableViewDevice->setEditTriggers(QAbstractItemView::NoEditTriggers);
  ui->tableViewDevice->horizontalHeader()->setStretchLastSection(true);

  modelDevice->select();
}

база даних.h

Порівняно з прикладом про QSqlTableModel у цьому прикладі додається два нових методи, пов'язані з таблицею пристроїв, а саме створення таблиці createDeviceTable() та вставкою запису в таблицю пристроїв insertIntoDeviceTable(). А також додаються нові директиви define для таблиці пристроїв та переробляються директиви для основної таблиці.

#ifndef DATABASE_H
#define DATABASE_H

#include <QObject>
#include <QSql>
#include <QSqlQuery>
#include <QSqlError>
#include <QSqlDatabase>
#include <QFile>
#include <QDate>
#include <QDebug>

/* Директивы имен таблицы, полей таблицы и базы данных */
#define DATABASE_HOSTNAME  "ExampleDataBase"
#define DATABASE_NAME    "DataBase.db"

#define TABLE          "MainTable"
#define TABLE_DATE       "Date"
#define TABLE_TIME       "Time"
#define TABLE_IP        "IP"
#define TABLE_HOSTNAME     "Hostname"

#define DEVICE         "DeviceTable"
#define DEVICE_IP        "IP"
#define DEVICE_HOSTNAME     "Hostname"

class DataBase : public QObject
{
  Q_OBJECT
public:
  explicit DataBase(QObject *parent = 0);
  ~DataBase();
  /* Методы для непосредственной работы с классом
   * Подключение к базе данных и вставка записей в таблицу
   * */
  void connectToDataBase();
  bool inserIntoMainTable(const QVariantList &data);
  bool inserIntoDeviceTable(const QVariantList &data);

private:
  // Сам объект базы данных, с которым будет производиться работа
  QSqlDatabase  db;

private:
  /* Внутренние методы для работы с базой данных
   * */
  bool openDataBase();
  bool restoreDataBase();
  void closeDataBase();
  bool createMainTable();
  bool createDeviceTable();
};

#endif // DATABASE_H

database.cpp

У цьому файлі зазнали змін лише частина методів, а також додалися два нових методи порівняно з попередньою статтею .

#include "database.h"

DataBase::DataBase(QObject *parent) : QObject(parent)
{

}

DataBase::~DataBase()
{

}

/* Методы для подключения к базе данных
 * */
void DataBase::connectToDataBase()
{
  /* см. статью про QSqlTableModel */
}

/* Методы восстановления базы данных
 * */
bool DataBase::restoreDataBase()
{
  if(this->openDataBase()){
    if((!this->createMainTable()) || (!this->createDeviceTable())){
      return false;
    } else {
      return true;
    }
  } else {
    qDebug() << "Не удалось восстановить базу данных";
    return false;
  }
  return false;
}

/* Метод для открытия базы данных
 * */
bool DataBase::openDataBase()
{
  /* см. статью про QSqlTableModel */
}

/* Методы закрытия базы данных
 * */
void DataBase::closeDataBase()
{
  db.close();
}

/* Метод для создания основной таблицы в базе данных
 * */
bool DataBase::createMainTable()
{
  /* В данном случае используется формирование сырого SQL-запроса
   * с последующим его выполнением.
   * */
  QSqlQuery query;
  if(!query.exec( "CREATE TABLE " TABLE " ("
              "id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "
              TABLE_DATE   " DATE      NOT NULL,"
              TABLE_TIME   " TIME      NOT NULL,"
              TABLE_HOSTNAME " INTEGER     NOT NULL,"
              TABLE_IP    " INTEGER     NOT NULL"
            " )"
          )){
    qDebug() << "DataBase: error of create " << TABLE;
    qDebug() << query.lastError().text();
    return false;
  } else {
    return true;
  }
  return false;
}

/* Метод для создания таблицы устройств в базе данных
 * */
bool DataBase::createDeviceTable()
{
  /* В данном случае используется формирование сырого SQL-запроса
   * с последующим его выполнением.
   * */
  QSqlQuery query;
  if(!query.exec( "CREATE TABLE " DEVICE " ("
              "id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "
              DEVICE_HOSTNAME " VARCHAR(255)  NOT NULL,"
              DEVICE_IP    " VARCHAR(16)   NOT NULL"
            " )"
          )){
    qDebug() << "DataBase: error of create " << DEVICE;
    qDebug() << query.lastError().text();
    return false;
  } else {
    return true;
  }
  return false;
}

/* Метод для вставки записи в основную таблицу
 * */
bool DataBase::inserIntoMainTable(const QVariantList &data)
{
  /* Запрос SQL формируется из QVariantList,
   * в который передаются данные для вставки в таблицу.
   * */
  QSqlQuery query;
  /* В начале SQL запрос формируется с ключами,
   * которые потом связываются методом bindValue
   * для подстановки данных из QVariantList
   * */
  query.prepare("INSERT INTO " TABLE " ( " TABLE_DATE ", "
                       TABLE_TIME ", "
                       TABLE_HOSTNAME ", "
                       TABLE_IP " ) "
         "VALUES (:Date, :Time, :Hostname, :IP )");
  query.bindValue(":Date",    data[0].toDate());
  query.bindValue(":Time",    data[1].toTime());
  query.bindValue(":Hostname",  data[2].toInt());
  query.bindValue(":IP",     data[3].toInt());
  // После чего выполняется запросом методом exec()
  if(!query.exec()){
    qDebug() << "error insert into " << TABLE;
    qDebug() << query.lastError().text();
    return false;
  } else {
    return true;
  }
  return false;
}

/* Метод для вставки записи в таблицу устройств
 * */
bool DataBase::inserIntoDeviceTable(const QVariantList &data)
{
  /* Запрос SQL формируется из QVariantList,
   * в который передаются данные для вставки в таблицу.
   * */
  QSqlQuery query;
  /* В начале SQL запрос формируется с ключами,
   * которые потом связываются методом bindValue
   * для подстановки данных из QVariantList
   * */
  query.prepare("INSERT INTO " DEVICE " ( " DEVICE_HOSTNAME ", "
                       DEVICE_IP " ) "
         "VALUES (:Hostname, :IP )");
  query.bindValue(":Hostname",  data[0].toString());
  query.bindValue(":IP",     data[1].toString());
  // После чего выполняется запросом методом exec()
  if(!query.exec()){
    qDebug() << "error insert into " << DEVICE;
    qDebug() << query.lastError().text();
    return false;
  } else {
    return true;
  }
  return false;
}

Підсумок

В результаті виконаної роботи Програма міститиме дві таблиці. Основну таблицю, з якої в якій будуть міститися записи, що посилаються на таблицю пристроїв, і другу таблицю, яка буде містити записи про пристрої відповідно.

Програма QSqlRelationTableModel

Рекомендуємо хостинг TIMEWEB
Рекомендуємо хостинг TIMEWEB
Стабільний хостинг, на якому розміщується соціальна мережа EVILEG. Для проектів на Django радимо VDS хостинг.

Вам це подобається? Поділіться в соціальних мережах!

Ruslan Polupan
 • 09 лютого 2017 р. 08:32

Небольшое дополнение, столкнулся вот. При вызове setFilter к модели созданной на основе QSqlRelationalTableModel нужно указывать полный фильтр

myModel->setFilter("tableName.fielsName>100");
Evgenii Legotckoi
 • 10 лютого 2017 р. 01:23

Ну да. Приходится уточнять конкретную таблицу, к которой применяется фильтр.

Хотя для QSqlTableModel можно и без такой конкретизации обойтись.

z
 • 21 травня 2017 р. 13:11

Вставки в базу выругались "" Parameter count mismatch""

Evgenii Legotckoi
 • 21 травня 2017 р. 13:26

Показывайте код, что там писали в коде вставки и т.д. Ну и какая структура таблиц базы данных.

z
 • 21 травня 2017 р. 15:55

https://www.dropbox.com/sh/vhxcx0iyq0j4578/AACwgWPnZwNqGBndKESiXfFqa?dl=0

Evgenii Legotckoi
 • 23 травня 2017 р. 02:26

В классе DataBase указывается путь к базе данных. В данном случае C:/example/ и т.д. Так вот, у вас есть каталог example ?

z
 • 27 травня 2017 р. 04:14

Есть, там была база. Я ее удалил, теперь DeviceTable отрабатывает. На остальное матерится error insert into MainTable " Parameter count mismatch"

Evgenii Legotckoi
 • 28 травня 2017 р. 09:23

Изменяли колонки? Названия колонок? Обычно такая ошибка возникает в том случае, если в запросе на добавление не хватает информации, или есть излишняя информация. Не совпадает количество колонок и т.д.

JS
 • 11 березня 2019 р. 05:46
 • (відредаговано)

Есть таблица инредиенты с dishesId которая через setRelation получает название блюд из dishesTable, есть productId которая через setRelation получает название продукта из productTable, и столбец количества.

Вопрос: как добавлять в модель ещё один столбец с единицей измерения количества, хочется productId связать второй раз через setRelation с measureId в productTable? Надо в дальнейшем применять setFilter.
Из прешедшего в голову добавлять ещё один столбец в model и копировать в него productId и setRelation на него.

Добавление столбца и setData на него не сработала, хотя в уже имевшиеся стобцы работает.

JS
 • 12 березня 2019 р. 05:29
 • (відредаговано)

Ещё вопрос как удалять строки в QSqlRelationalTableModel? Например работает QSqlTableModel, но не в QSqlRelationalTableModel:

  QItemSelectionModel *ingredientSelectionModel = ui->ingredientsView->selectionModel();
  if (!ingredientSelectionModel->currentIndex().isValid())
  {
    qDebug() << "ingredientSelectionModel->currentIndex().isValid() error";
    return;
  }
  ingredientsModel->removeRows(ingredientSelectionModel->currentIndex().row(), 1);
  ingredientsModel->select();
Evgenii Legotckoi
 • 12 березня 2019 р. 05:41

У вас единицы измерения храняться где-то отдельно в базе данных? Если так то можете через setRelation также попытаться сделать.

Но если честно, я в итоге всегда приходил к QSqlQueryModel. Она конечно readOnly и потом приходилось реализовывать все редактирования и удаления. Но по крайней мере за счёт формирования запроса вручную можно было достаточно сложные выборки реализовывать.

Вот пример с QSqlQueryModel

Evgenii Legotckoi
 • 12 березня 2019 р. 05:42

Видите ли, думаю, что здесь ограничение из-за нескольких связей, и не удаётся правильно обработать удаление.

Вы можете сделать удаление вручную через SQL запрос, а потом просто обновить выборку в таблице.

Вот пример такого запроса в комментарии под одной из статей

JS
 • 12 березня 2019 р. 05:47

Единицы измерения лежат там же где и названия продуктов. Просто в таблице ингредиенты нет ещё одного столбца, на который можно было бы установить setRelation. Я в итоге в базе создал ещё один пустой столбец и его редактировал c setData в который получал инфу через QSqlQueryModel.
Похоже всё проще делать через QSqlQueryModel.

Evgenii Legotckoi
 • 12 березня 2019 р. 05:51

Да вы правы. На самом деле проще через QSqlQueryModel, сколько не пытался использовать эти дженерики типо QSqlTableModel и QSqlRelationalTableModel, то всегда упирался в какие-то их ограничения. В итоге проще написать недостающий функционал для QSqlQueryModel для манипуляции с данными (поскольку она сама по себе readOnly), чем пытаться обойти какие-то ограничениях в дженерик-моделях. Они недостаточно гибкие.

JS
 • 12 березня 2019 р. 06:19

Большое спасибо за разъяснения!

s
 • 03 серпня 2019 р. 07:33

А можно ли сделать связную таблицу для QTableWidget?

Evgenii Legotckoi
 • 03 серпня 2019 р. 07:51

Нет. Используйте QTableView

s
 • 03 серпня 2019 р. 09:44

А как там тогда checkbox сделать? Через BLOB?

Evgenii Legotckoi
 • 05 серпня 2019 р. 04:54

BLOB здесь вообще не при чём. Если вам нужен checkbox, то почитайте статью про делегаты

IscanderChe
 • 06 грудня 2019 р. 04:29

Для чего нужны в коде вот эти строки?

  ui->tableView->setItemDelegate(new QSqlRelationalDelegate(ui->tableView));
...
  ui->tableViewDevice->setItemDelegate(new QSqlRelationalDelegate(ui->tableViewDevice));
Павел Дорофеев
 • 31 січня 2023 р. 03:46

Хочу поделится, мы сделали свой вариант QSqlRelationalTableModel и заодно к нему новое развитие QTableView, и получилась готовая таблица PblTableDlg, у которой реализованы внешние связи, комбобоксы, чекбоксы, основные кнопки, поиск и чего там уже только нет... Настраивается все элементарно.

Открытый проект github

Коментарі

Only authorized users can post comments.
Please, Log in or Sign up
1
 • 12333
 • 18 липня 2024 р. 12:34

Qt - Тест 001. Сигналы и слоты

 • Результат:63бали,
 • Рейтинг балів-1
1
 • 12333
 • 18 липня 2024 р. 12:25

C++ - Тест 005. Структуры и Классы

 • Результат:50бали,
 • Рейтинг балів-4
AM

C++ - Тест 005. Структуры и Классы

 • Результат:33бали,
 • Рейтинг балів-10
Останні коментарі
d
dblas505 липня 2024 р. 18:02
QML - Урок 016. База даних SQLite та робота з нею в QML Qt Здравствуйте, возникает такая проблема (я новичок): ApplicationWindow неизвестный элемент. (М300) для TextField и Button аналогично. Могу предположить, что из-за более новой верси…
k
kmssr09 лютого 2024 р. 02:43
Qt Linux - Урок 001. Автозапуск програми Qt під Linux как сделать автозапуск для флэтпака, который не даёт создавать файлы в ~/.config - вот это вопрос ))
АК
Анатолий Кононенко05 лютого 2024 р. 09:50
Qt WinAPI - Урок 007. Робота з ICMP Ping в Qt Без строки #include <QRegularExpressionValidator> в заголовочном файле не работает валидатор.
EVA
EVA25 грудня 2023 р. 18:30
Boost - статичне зв&#39;язування в проекті CMake під Windows Ошибка LNK1104 часто возникает, когда компоновщик не может найти или открыть файл библиотеки. В вашем случае, это файл libboost_locale-vc142-mt-gd-x64-1_74.lib из библиотеки Boost для C+…
J
JonnyJo25 грудня 2023 р. 16:38
Boost - статичне зв&#39;язування в проекті CMake під Windows Сделал всё по-как у вас, но выдаёт ошибку [build] LINK : fatal error LNK1104: не удается открыть файл "libboost_locale-vc142-mt-gd-x64-1_74.lib" Хоть убей, не могу понять в чём дел…
Тепер обговоріть на форумі
BlinCT
BlinCT25 червня 2024 р. 08:00
Нарисовать кривую в qml Всем привет. Имеется Лист листов с тосками, точки получаны интерполяцией Лагранжа. Вопрос, как этими точками нарисовать кривую? ChartView отпадает сразу, в qt6.7 появился новый элемент…
Evgenii Legotckoi
Evgenii Legotckoi24 червня 2024 р. 22:11
добавить qlineseries в функции Я тут. Работы оень много. Отправил его в бан.
BlinCT
BlinCT05 травня 2024 р. 12:46
Написать свой GraphsView Всем привет. В Qt есть давольно старый обьект дял работы с графиками ChartsView и есть в 6.7 новый но очень сырой и со слабым функционалом GraphsView. По этой причине я хочу написать х…
Evgenii Legotckoi
Evgenii Legotckoi02 травня 2024 р. 21:07
Мобильное приложение на C++Qt и бэкенд к нему на Django Rest Framework Добрый день. По моему мнению - да, но то, что будет касаться вызовов к функционалу Андроида, может создать огромные трудности.
IscanderChe
IscanderChe30 квітня 2024 р. 11:22
Во Flask рендер шаблона не передаётся в браузер Доброе утро! Имеется вот такой шаблон: <!doctype html><html> <head> <title>{{ title }}</title> <link rel="stylesheet" href="{{ url_…

Слідкуйте за нами в соціальних мережах