Evgenii Legotckoi
Evgenii Legotckoi27 грудня 2015 р. 20:09

Qt/C++ – Урок 031. QCustomPlot – Побудова діаграм з часом

Бібліотека QCustomPlot має можливість побудови графіків за шкалою часу, що зручно під час аналізу даних, що змінюються у часі. Для цього необхідно встановити тип підпису до Осі Часу як QCPAxis::ltDateTime. І після цього виставити формат дати та часу. Тобто є можливість відображати на Осі або дату, або час, або одночасно і те й інше, залежно від того, яке форматування Ви задасте. Правила форматування для QCustomPlot використовуються ті самі, що й для класів QDateTime, QDate, QTime.

Координата часу передається у вигляді числа типу double , яке починає відлік у секундах від часу 1970-01-01T00:00:00 . Що необхідно враховувати під час побудови графіка.

Пропоную написати додаток, який будуватиме псевдовипадковий графік доходу та рублях залежно від поточної координати часу. При цьому з графіком можна буде взаємодіяти, тобто наближати і видаляти його, а також пересувати, але тільки горизонтальною Осі. Тобто за висотою відображення графіка не змінюватиметься. Також зробимо можливість зміни формату координат часу залежно видимої області графіка по Осі Часу. Тобто, якщо видно частину графіка менше, ніж за один день, то по осі часу формат підписів буде наступним: hh:mm . В іншому випадку формат буде "dd MMM yy" .

Будуємо Графік

Створюємо проект і підключаємо до нього бібліотеку QCustomPlot. Модифікації будуть піддаватися лише файли mainwindow.h та mainwindow.cpp. Нові файли не додаватимуться.


mainwindow.h

Оголошуємо екземпляр класу QCustomPlot, , а також екземпляр самого графіка. І оголосимо СЛОТ, в який передаватиметься сигнал про зміну області відображення по Осі Часу.

#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H

#include <QMainWindow>
#include "qcustomplot.h"

namespace Ui {
class MainWindow;
}

class MainWindow : public QMainWindow
{
  Q_OBJECT

public:
  explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
  ~MainWindow();

private:
  Ui::MainWindow *ui;
  QCustomPlot *customPlot;  // Объявляем графическое полотно
  QCPGraph *graphic;     // Объявляем график

private slots:
  void slotRangeChanged (const QCPRange &newRange);
};

#endif // MAINWINDOW_H

mainwindow.cpp

#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
  QMainWindow(parent),
  ui(new Ui::MainWindow)
{
  ui->setupUi(this);
  customPlot = new QCustomPlot(); // Инициализируем графическое полотно
  ui->gridLayout->addWidget(customPlot,0,0,1,1); // Устанавливаем customPlot в окно проложения

  customPlot->setInteraction(QCP::iRangeZoom,true);  // Включаем взаимодействие удаления/приближения
  customPlot->setInteraction(QCP::iRangeDrag, true); // Включаем взаимодействие перетаскивания графика
  customPlot->axisRect()->setRangeDrag(Qt::Horizontal);  // Включаем перетаскивание только по горизонтальной оси
  customPlot->axisRect()->setRangeZoom(Qt::Horizontal);  // Включаем удаление/приближение только по горизонтальной оси
  customPlot->xAxis->setTickLabelType(QCPAxis::ltDateTime);  // Подпись координат по Оси X в качестве Даты и Времени
  customPlot->xAxis->setDateTimeFormat("hh:mm"); // Устанавливаем формат даты и времени

  // Настраиваем шрифт по осям координат
  customPlot->xAxis->setTickLabelFont(QFont(QFont().family(), 8));
  customPlot->yAxis->setTickLabelFont(QFont(QFont().family(), 8));

  // Автоматическое масштабирование тиков по Оси X
  customPlot->xAxis->setAutoTickStep(true);

  /* Делаем видимыми оси X и Y по верхней и правой границам графика,
   * но отключаем на них тики и подписи координат
   * */
  customPlot->xAxis2->setVisible(true);
  customPlot->yAxis2->setVisible(true);
  customPlot->xAxis2->setTicks(false);
  customPlot->yAxis2->setTicks(false);
  customPlot->xAxis2->setTickLabels(false);
  customPlot->yAxis2->setTickLabels(false);

  customPlot->yAxis->setTickLabelColor(QColor(Qt::red)); // Красный цвет подписей тиков по Оси Y
  customPlot->legend->setVisible(true);  //Включаем Легенду графика
  // Устанавливаем Легенду в левый верхний угол графика
  customPlot->axisRect()->insetLayout()->setInsetAlignment(0, Qt::AlignLeft|Qt::AlignTop);

  // Инициализируем график и привязываем его к Осям
  graphic = new QCPGraph(customPlot->xAxis, customPlot->yAxis);
  customPlot->addPlottable(graphic); // Устанавливаем график на полотно
  graphic->setName("Доход, Р");    // Устанавливаем
  graphic->setPen(QPen(QColor(Qt::red))); // Устанавливаем цвет графика
  graphic->setAntialiased(false);     // Отключаем сглаживание, по умолчанию включено
  graphic->setLineStyle(QCPGraph::lsImpulse); // График в виде импульсных тиков

  /* Подключаем сигнал от Оси X об изменении видимого диапазона координат
   * к СЛОТу для переустановки формата времени оси.
   * */
  connect(customPlot->xAxis, SIGNAL(rangeChanged(QCPRange)),
      this, SLOT(slotRangeChanged(QCPRange)));

  // Будем строить график с сегодняшнего дни и текущей секунды в будущее
  double now = QDateTime::currentDateTime().toTime_t();
  // Объявляем вектора времени и доходов
  QVector <double> time(400), income(400);

  srand(15); // Инициализируем генератор псевдослучайных чисел

  // Заполняем график значениями
  for (int i=0; i<400; ++i)
   {
    time[i] = now + 3600*i;
    income[i] = qFabs(income[i-1]) + (i/50.0+1)*(rand()/(double)RAND_MAX-0.5);
   }

  graphic->setData(time, income); // Устанавливаем данные
  customPlot->rescaleAxes();   // Масштабируем график по данным
  customPlot->replot();      // Отрисовываем график
}

MainWindow::~MainWindow()
{
  delete ui;
}

void MainWindow::slotRangeChanged(const QCPRange &newRange)
{
  /* Если область видимости графика меньше одного дня,
   * то отображаем часы и минуты по Оси X,
   * в противном случае отображаем дату "День Месяц Год"
   * */
  customPlot->xAxis->setDateTimeFormat((newRange.size() <= 86400)? "hh:mm" : "dd MMM yy");
}

Підсумок

В результаті у Вас повинен вийти графік подібний до того, що показаний на нижче наступному малюнку. Зазначу, що при прокручуванні коліщатка миші та пересуванні графіка мишею, сам Графік змінюватиметься тільки по Осі X, як і було задумано в даному прикладі.

Демонстрацію роботи програми Ви можете побачити у відеоуроці.

Архів з проектом

Відеоурок

Рекомендуємо хостинг TIMEWEB
Рекомендуємо хостинг TIMEWEB
Стабільний хостинг, на якому розміщується соціальна мережа EVILEG. Для проектів на Django радимо VDS хостинг.

Вам це подобається? Поділіться в соціальних мережах!

Юрий
 • 18 квітня 2017 р. 01:52

Попробовал собрать этот проект, но у меня ошибка ASSERT failure in QVector ::operator[]: "index out of range", file C:\Qt\Qt5.5.1\5.5\mingw492_32\include/QtCore/qvector.h, line 401

Юрий
 • 18 квітня 2017 р. 02:55

Как правильно вытащить данные из БД, если есть два поля с int и timestamp и вставить в graphic->setData(time, income); // Устанавливаем данные ?

Evgenii Legotckoi
 • 18 квітня 2017 р. 11:30

В Дебаг режиме собирали? Кажется он в дебаге выкидывает ассерт из-за вот этой строки:

income[i] = qFabs(income[i-1]) + (i/50.0+1)*(rand()/(double)RAND_MAX-0.5);

Попробуйте переписать немного иначе:

  for (int i=1; i<400; ++i)
   {
    time[i-1] = now + 3600*i;
    income[i-1] = qFabs(income[i-1]) + (i/50.0+1)*(rand()/(double)RAND_MAX-0.5);
   }
Evgenii Legotckoi
 • 18 квітня 2017 р. 11:33

Вытаскивать нужно обычным QSqlQuery

QSqlQuery query;
query.exec("SELECT column1, cilumn2 FROM table;");

Получите список записей и методами first(), next(), previous(), last() уже пройтись по этому списку, устанавливая данный в график.

Юрий
 • 20 квітня 2017 р. 11:52

Спасибо. Подскажите еще пожалуйста. У меня есть таблица с доходами.

`id_cash` int(11) NOT NULL, 
`date_cash` date NOT NULL, 
`appointment_cash` int(11) NOT NULL, 
`operation_cash` int(11) NOT NULL, 
`total_cash` int(11) NOT NULL, 
`note_cash` int(11) NOT NULL, 
`documents_cash` int(11) NOT NULL, 
`non_cash` int(11) NOT NULL
Как мне вывести сумму по дням в график?
Evgenii Legotckoi
 • 20 квітня 2017 р. 12:54

total_cash - это сумма за определённую дату, так?

Тогда запрос должен выглядеть примерно так:

SELECT SUM(total_cash) FROM cash_table WHERE date_cash BETWEEN "2017-04-01" AND "2017-04-20" GROUP BY date_cash

Этот запрос используете с QSqlQuery и в цикле while добавляете данные в график. что-то вроде такого должно получиться:

QSqlQuery query;
query.exec("SELECT SUM(total_cash) FROM cash_table WHERE date_cash BETWEEN "2017-04-01" AND "2017-04-20" GROUP BY date_cash;)");
while (query.next()) {
  double total_for_day = query.value(0).toDouble();
  // Todo Something
}
Юрий
 • 20 квітня 2017 р. 14:02

При построении графика используются два параметра, время и доход. Как сопоставить дату с доходом за день?

Evgenii Legotckoi
 • 20 квітня 2017 р. 14:18

Ну а подумать? ))

SELECT date_cash, SUM(total_cash) FROM cash_table WHERE date_cash BETWEEN "2017-04-01" AND "2017-04-20" GROUP BY date_cash;
Юрий
 • 20 квітня 2017 р. 22:19

У меня тип данных в поле data_time стоял timestamp, поставил тип data и все ок. Спасибо.

Юрий
 • 21 квітня 2017 р. 01:30

Проблема с value("date_cash").toDate(); не могу передать в graphic->setData().

Evgenii Legotckoi
 • 21 квітня 2017 р. 09:54
QCPGraph принимает значения времени в типе double, посмотрите внимательно статью, как там инициализируются переменные времени, когда они передаются в график. В статье также про это во втором абзаце сказано.
Юрий
 • 21 квітня 2017 р. 10:17

Прочитал. Вроде со все разобрался. Спасибо.

М
 • 20 жовтня 2017 р. 20:04

не могли бы вы выложить архив с рабочей версией скрипта?

Evgenii Legotckoi
 • 20 жовтня 2017 р. 20:06

После работы поищу, должен где-то быть на винте.

Evgenii Legotckoi
 • 21 жовтня 2017 р. 03:06

Добавил архив с проектом

М
 • 23 жовтня 2017 р. 14:44

При компиляции выдает ошибку https://cloud.mail.ru/public/FUxM/b4NFJCb9w

Evgenii Legotckoi
 • 23 жовтня 2017 р. 15:00

Мне эта ошибка ни о чём не говорит. Вообще ошибка пишет про RunTime, а ен при компиляцию. При запуске была ошибка.
Там для получения рандомных значений использует выход в неиницализированную область памяти, может из-за этот. Запустите в Release сборке.

М
 • 23 жовтня 2017 р. 20:02

В режиме выпуск работает

Evgenii Legotckoi
 • 23 жовтня 2017 р. 20:10

Хорошо. Там в дебаг режиме просто отслеживаются выходы за пределы массива, за счёт чего получается рандомное первоначальное значение. Для примера этого достаточно.

Ну а в своём проекте вам этого не понадобится, когда напишите свою логику построения графика. Поэтому будет работать в Debug режиме с вашей логикой, если только сами ошибок не наделаете.
М
 • 24 жовтня 2017 р. 13:53

Скажите пожалуйста, как сделать так, что бы при перетаскивании графика, график достраивался? Пока Строиться только то, что попало в окно.

Evgenii Legotckoi
 • 24 жовтня 2017 р. 13:57

Я давно уже не работал с QCustomPlot, может создадите тему на форуме и приложите свой архив с проектом ? Надо смотреть по факту, что вы сделали.

М
 • 01 листопада 2017 р. 19:00

Скажите пожалуйста, что такое  gridLayout ? В аналогичном проекте выдает ошибку Ui::MainWindow' has no member named 'gridLayout'

Evgenii Legotckoi
 • 02 листопада 2017 р. 02:29

Это объект компоновщика QGridLayout. Данная ошибка говорит о том, что данный объект не был добавлен через графический дизайнер в окно MainWindow

pasagir
 • 31 травня 2018 р. 14:36

Здравствуйте, у меня есть БД. В нее записываются данные пришедшие с COM-порта и время, когда эти самые данные пришли (QDataTime::currentMSecsSinceEpoch()), пихаю данные DataTime в вектор, но вместо нормальной даты и времени у меня на графике показывается не тот месяц, день и даже год (50 380-год вместо 2018-го). Причем если я меняю QDataTime::currentMSecsSinceEpoch() на currentDateTime().toTime_t() все отображается нормально, но мне нужно время с миллисекундами.

Evgenii Legotckoi
 • 31 травня 2018 р. 14:50

Ну так здесь же указывается установка формата в статье

customPlot->xAxis->setDateTimeFormat((newRange.size() <= 86400)? "hh:mm" : "dd MMM yy");
Добавьте просто соответсвующую установку формата
customPlot->xAxis->setDateTimeFormat("hh:mm:ss.zzz");
pasagir
 • 31 травня 2018 р. 19:10

Куски кода:

data.append(QDateTime::currentMSecsSinceEpoch());//currentDateTime().toTime_t() //вставляем в БД текущее время в милисекундах с 01.01.1970

Дальше делаем запрос на построение таблицы. Для построения графика достаем из таблицы необходимые данные

for(int i = 0; i < countRow; i++)
  {
    date = ui->tableViewDiagrm->model()->data(//Получаем значения ячеек столбца дата/время
       ui->tableViewDiagrm->model()->index(i, 2)).value<qulonglong>();
    mess = ui->tableViewDiagrm->model()->data(//Получаем значения ячеек столбца данных
        ui->tableViewDiagrm->model()->index(i, 3)).value<QString>();
    //Получение десятичных значений шестнадцатиричной строки
    mesLong = mess.toULongLong(&ok, 16);//Переводим строку в цифры

    vecDateTime.push_back(date); //Соваем данные в вектор
    vecMessage.push_back(mesLong);//Соваем данные в вектор
  }
  graphic->setData(vecDateTime, vecMessage);//Устанавливаем данные
Настройка оси Х - оси времени
customPlot->xAxis->setTickLabelType(QCPAxis::ltDateTime);//Подпись х как дата/время
customPlot->xAxis->setDateTimeFormat("hh:mm:ss.ms\n dd MM yyyy");
Как результат подпись под осью Х: 20:30:00.200
25 02 50383
если использовать
data.append(QDateTime::currentDateTime().toTime_t());
время и дата отображается корректно, но некорректно отображаются миллисекунды. Что я делаю не так?
Evgenii Legotckoi
 • 31 травня 2018 р. 19:15

Я думаю, что там несколько иной формат объявления милисекуд. Поробуйте так

"hh:mm:ss.zzz\n dd MM yyyy"
pasagir
 • 31 травня 2018 р. 19:24

Попробовал, но результат тот же. Спасибо за Ваши ответы и за оперативное реагирование. У Вас очень хороший сайт и канал на Utube. Если у меня получится решить проблему, я отпишусь в чем было дело.

Evgenii Legotckoi
 • 31 травня 2018 р. 19:30

Хорошо. Спасибо за отзыв.


И ещё, как вариант попробуйте новую версию QCustomPlot, поскольку эти статьи уже устарели, а я этой библиотекой не занимаюсь.
Но могу дать совет посмотреть в эту часть документации на второй QCustomPlot , там есть информация по установке шаблона отображения времени.
pasagir
 • 31 травня 2018 р. 19:31

Еще вопрос. На сайте есть такая строчка

QSharedPointer<QCPAxisTickerDateTime> dateTicker(new QCPAxisTickerDateTime);
но в моей подключенной библиотеке нет такого класса QCPAxisTickerDateTime где его можно найти?
Evgenii Legotckoi
 • 31 травня 2018 р. 19:33
Скачайте с того сайта вторую версию QCustomPlot и обновите код своего проекта, чтобы он работал уже с QCustomPlot 2
pasagir
 • 01 червня 2018 р. 20:05

Проблема решена путём добавления в код следующей строки:

date /= 1000;
т.е.
for(int i = 0; i < countRow; i++)
  {
    date = ui->tableViewDiagrm->model()->data(//Получаем значения ячеек столбца дата/время
        ui->tableViewDiagrm->model()->index(i, 2)).value<qulonglong>();
    date /= 1000;
    mess = ui->tableViewDiagrm->model()->data(//Получаем значения ячеек столбца данных
        ui->tableViewDiagrm->model()->index(i, 3)).value<QString>();
    //Получение десятичных значений шестнадцатиричной строки
    //mess = QString::number(mess.toULongLong(&ok, 16), 10);
    mesLong = mess.toULongLong(&ok, 16);//Переводим строку в цифры

    vecDateTime.push_back(date); //Соваем данные в вектор
    vecMessage.push_back(mesLong);//Соваем данные в вектор
  }
Evgenii Legotckoi
 • 01 червня 2018 р. 20:56

Ага... ясно... хотя если честно не фига не ясно )) У вас видимо своя какая-то хитрая логика была по отображению миллисекунд.
Впрочем главное, что Вы разобрались ))

pasagir
 • 01 червня 2018 р. 21:01

Думаю, что по какой-то причине полученное число миллисекунд QCustomPlot воспринимал как секунды

i
 • 13 червня 2019 р. 20:09
 • (відредаговано)

Здравствайте! Подскажите, пожалуйста:

customPlot->xAxis2->setTickLabels(true); //Здесь включается отображение данных на оси xAxis2.

а можно как-то продублировать информацию customPlot->xAxis на ось customPlot->xAxis2.

Хотелось бы вверху отображать только даты. А на нижней оси только часы:мин:сек.

Evgenii Legotckoi
 • 17 червня 2019 р. 02:21

Добрый день.

Ну точно также добавляете ту же самую информацию на ось xAxis2, только добавляете другое форматирование

customPlot->xAxis2->setDateTimeFormat("hh:mm");

если я правильно понял ваш вопрос, конечно

i
 • 17 червня 2019 р. 12:10
 • (відредаговано)

Только по осям xAxis2, уAxis2 значения начинаются с 0. Почему-то xAxis2 и xAxis не синхронизированы по данным. Ну и QCustomPlot последний.

Коментарі

Only authorized users can post comments.
Please, Log in or Sign up
Lz

C++ - Тест 004. Указатели, Массивы и Циклы

 • Результат:70бали,
 • Рейтинг балів1
РК

Qt - Тест 001. Сигналы и слоты

 • Результат:84бали,
 • Рейтинг балів4
ВМ

C++ - Тест 001. Первая программа и типы данных

 • Результат:80бали,
 • Рейтинг балів4
Останні коментарі
k
kmssr09 лютого 2024 р. 05:43
Qt Linux - Урок 001. Автозапуск програми Qt під Linux как сделать автозапуск для флэтпака, который не даёт создавать файлы в ~/.config - вот это вопрос ))
АК
Анатолий Кононенко05 лютого 2024 р. 12:50
Qt WinAPI - Урок 007. Робота з ICMP Ping в Qt Без строки #include <QRegularExpressionValidator> в заголовочном файле не работает валидатор.
EVA
EVA25 грудня 2023 р. 21:30
Boost - статичне зв&#39;язування в проекті CMake під Windows Ошибка LNK1104 часто возникает, когда компоновщик не может найти или открыть файл библиотеки. В вашем случае, это файл libboost_locale-vc142-mt-gd-x64-1_74.lib из библиотеки Boost для C+…
J
JonnyJo25 грудня 2023 р. 19:38
Boost - статичне зв&#39;язування в проекті CMake під Windows Сделал всё по-как у вас, но выдаёт ошибку [build] LINK : fatal error LNK1104: не удается открыть файл "libboost_locale-vc142-mt-gd-x64-1_74.lib" Хоть убей, не могу понять в чём дел…
G
Gvozdik19 грудня 2023 р. 08:01
Qt/C++ - Урок 056. Підключення бібліотеки Boost в Qt для компіляторів MinGW і MSVC Для решения твой проблемы добавь в файл .pro строчку "LIBS += -lws2_32" она решит проблему , лично мне помогло.
Тепер обговоріть на форумі
NSProject
NSProject23 червня 2024 р. 23:48
добавить qlineseries в функции А куда собстаенно делся Евгений раз на сайте такой бордак творится?
BlinCT
BlinCT05 травня 2024 р. 15:46
Написать свой GraphsView Всем привет. В Qt есть давольно старый обьект дял работы с графиками ChartsView и есть в 6.7 новый но очень сырой и со слабым функционалом GraphsView. По этой причине я хочу написать х…
Evgenii Legotckoi
Evgenii Legotckoi03 травня 2024 р. 00:07
Мобильное приложение на C++Qt и бэкенд к нему на Django Rest Framework Добрый день. По моему мнению - да, но то, что будет касаться вызовов к функционалу Андроида, может создать огромные трудности.
IscanderChe
IscanderChe30 квітня 2024 р. 14:22
Во Flask рендер шаблона не передаётся в браузер Доброе утро! Имеется вот такой шаблон: <!doctype html><html> <head> <title>{{ title }}</title> <link rel="stylesheet" href="{{ url_…
G
Gar22 квітня 2024 р. 15:46
Clipboard Как скопировать окно целиком в clipb?

Слідкуйте за нами в соціальних мережах